The Budapest Centre is pleased to announce the release of the Summary Study of its year-long project “Prevention of radicalization in the prison-system” (BBA-5.1.6-16-2016-00001) co-financed by the Internal Security Fund of the European Union.

The strengthening of radicalization and extremism is a new international trend. Its prevention, the development and harmonization of relevant capabilities is in the interest of international and national communities. The so called „vulnerable” groups of societies, in particular persons with criminal record and imprisoned persons are especially susceptible to radicalization and constitute a relatively easy target group from the perspective of recruitment by extreme organizations.

Increase of radicalisation1 and extremism poses a new security challenge in Hungary, too. The extent and nature of this challenge, however, differs significantly from that faced by countries in Western Europe. Accordingly, the challenge of capacity building in terms of professional training to enhance prevention in Hungary is distinct from Western Europe. In spite of the different nature of threats and the lower level of risk posed by extremism in Hungary compared with Western Europe, the focus on prevention and skill development which took place in the framework of the project, as described in the present report, remains indispensable and has extraordinary importance.

The initiative titled “Prevention of radicalization in the prison-system” focused on a yet relatively unknown field, i.e. on improving the preventive skills of the staff working in Hungarian penal institutions. Exploring challenges related to radicalisation and identifying needs and demands arising in prevention and treatment were among the aims of the project.

The project was implemented by the Foundation for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities. Within the framework of the project that was supported by the European Union’s Internal Security Fund, we firstly assessed the skills that could be observed regarding the detection, prevention, and treatment of radicalization among the professional staff in five penal institutions. In the second stage, we provided training customized to local needs for the sake of developing these skills further. In the third stage, we conducted interviews known as “life story interviews” among the convicts on the assumption that coming to know the personal life stories can pave the way to a better understanding of the reasons behind radicalization. At the end of each of the three sections, observations are presented in the form of analyses.

All in all, we not only aimed at collecting information about radicalisation and extremism by research activities. Additionally, efforts were taken to improve skills required to recognise and prevent radicalisation through training activities also supporting and accelerating the reaction of staff. This experimental training and collection of information is extremely significant not only for the existing staff with meaningful professional know-how and experiences but also in terms of the planned increase and training of personnel by thousands of staff in the Hungarian Prison Service.

The present summary study provides an overview of the entire project, summarizes its main results and formulates recommendations. The results have been presented in the international conference organized in Budapest, 26 June, 2018.


The Summary Study can be downloaded here.

A brief video of the presentation of the summary study can be seen here.
A Budapest Központ örömmel jelenti be az „A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” (BBA-5.1.6-16-2016-00001) című, az Európai Unió Belső Biztonsági Alapjának társfinanszírozásával támogatott projektjének zárótanulmányát, amely itt érhető el.

A radikalizmus és extrémizmus erősödése új nemzetközi trend. Megelőzése, a vonatkozó képességek fejlesztése és összehangolása nemzetközi és nemzeti érdek. A társadalmak ún. „sérülékeny” csoportjai, kiemelten a büntetett előéletű és büntetésüket letöltő személyek, különösen fogékonyak a radikalizálódásra és viszonylag könnyű célcsoportot jelentenek az extrém szervezetek számára beszervezhetőség szempontjából.

A radikalizáció és extremizmus erősödése új biztonsági kihívás Magyarországon is. Mértéke és jellege azonban lényegesen eltér a Nyugat-Európában tapasztaltaktól politikai, kulturális és történelmi okokból. Ennek megfelelően, a megelőzés és szakmai továbbképzés feladatai Magyarországon különböznek a Nyugat-Európában szükséges teendőktől. Az eltérő jellegű fenyegetettség és a kockázatok nyugat-európainál alacsonyabb foka ellenére azonban elengedhetetlen és kiemelt fontosságú a megelőzés és képességfejlesztés, amely a jelen beszámolóban ismertetett projekt keretében került megvalósításra.

„A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” címet viselő kezdeményezés, egy még viszonylag ismeretlen terepre, a hazai büntetés-végrehajtási intézmények személyi állománya megelőzési képességeinek javítására koncentrált. Ezen belül célul tűzte ki a radikalizációval kapcsolatos kihívások feltárását, valamint a megelőzés és kezelés kapcsán megjelenő igények és szükségletek beazonosítását.

A projekt lebonyolítója az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért volt. Az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja által támogatott kezdeményezés keretében először öt büntetés-végrehajtási intézetben mértük fel az állomány körében a radikalizáció felismerése, megelőzése és kezelése terén megfigyelhető képességeket. A második szakaszban a helyi igényekre szabott képzést nyújtottunk a képességek további fejlesztése céljából. A harmadik szakaszban úgynevezett „életinterjúkat” készítettünk el a fogvatartottak körében abban bízva, hogy a személyes élettörténetek megismerése révén jobban meg tudjuk érteni a radikalizálódás okait. A három szakasz végén egy-egy elemzésben számoltunk be tapasztalatainkról.

Összességében tehát elmondható, hogy nem csak kutatási tevékenység révén kívántunk információt gyűjteni a radikalizáció és extremizmus jelenségéről. Ezen túlmenően arra is törekedtünk, hogy képzési tevékenység révén fejlesszük a radikalizáció felismeréséhez és megelőzéséhez szükséges képességet, ezzel is támogatva és felgyorsítva az állomány reagálását.

Ez a kísérleti jellegű képzés és információgyűjtés különösen jelentős nemcsak a meglévő és sok szempontból érdemi szakmai tudással és tapasztalatokkal rendelkező személyzet szempontjából, hanem a BVOP területén tervezett, többezres nagyságrendű személyi állomány bővítése és megfelelő kiképzése szempontjából is.

Ez az összefoglaló tanulmány a projekt egészéről ad áttekintést, összefoglalja a fő eredményeket és ajánlásokat fogalmaz meg.

2